FRISKOLEN I HINNERUP

Damsbrovej 11, Norring, 8382 Hinnerup, tlf. 8691 1301, www.friskolen-hinnerup.dk, [email protected]

 

 

Norring august 2008

 

 

Til undervisningsministeriet

 

 

Oplysning om og Dokumentation for historieundervisningen på Friskolen i Hinnerup

 

Med udgangspunkt i formål og slutmål for faget Historie, følger en redegørelse for historieundervisningen på Friskolen i Hinnerup.

 

 

Generelt om historieundervisningen

For at få sammenhæng i undervisningen, samt gøre den vedkommende, har vi igennem årene forsøgt at levendegøre historiefaget i konkrete sammenhænge, i stedet for som i Folkeskolen blot at overholde minimumstimetallet ved at tildele ca. 1 lektion pr. klasse pr. uge.

Historiefaget og alle dets facetter er således en vigtig og integreret del af vores samlede undervisning, hvorfor det kan være svært lige præcis at pege på hvornår og hvordan den enkelte klasse har fået gennemgået en bestemt pensum.

Historieundervisningens struktur, omfang og forløb:

Historieundervisningen tilgodeses på forskellige måder i skolens årsrytme: 

 1. Historiske temaperioder for hele skolen (2 – 3 uger)

 2. Omverdenstema – hvert år med 3 ugers varighed

 3. På lejrture. Alle er af sted på lejr en uge om året

 4. Fællessamlinger. Hver fredag samles skolen til fællessamling, som ofte har historisk tilsnit.

 5. Som en naturlig del af undervisningen i andre fag, berøres ofte historiske emner.

1. Om Historiske temaperioder for hele skolen.

Vi er en lille skole med pt. 120 elever, og har derfor optimale muligheder for at lave fælles temaer for hele skolen. Nedenfor er opremset de større historiske temaer, vi har været igennem inden for de senere år. Alle temaer har haft en længde på 2.- 3. uger, hvor børnenes traditionelle skema er opbrudt, og vi kun beskæftiger os med det pågældende historiske tema.

Bronzealderen – Vikingetiden – Middelalderen – Danmark i 1900 tallet –

De store opdagelsesrejsende – Livets store vidundere – Afrika/Ghana m.fl.

 

 

Et typisk historisk tema vil være opbygget som følger:

I den første uge samles konkret faglig viden om den pågældende periode. Skolens 3 undervisningslag (Lille- Mellem- og Storgruppen) indsamler på hver deres niveau faglig viden om temaet ved hjælp af  bøger – foredrag - læsning – besøg - film m.m.) på hver deres niveau. For også at få den praktisk/musiske dimension med bliver børnene over middag fordelt aldersintegreret på div. praktisk/musiske værksteder (f.eks. smykker – beklædning – værktøj – ceremonier – musik). Her fremstiller børnene så div. rekvisitter fra den pågældende periode, som så skal bruges til den sidste uge.

Den sidste uge omdannes hele skolen til en levende landsby, hvor alle lever og arbejder som man gjorde i den pågældende periode. Der bliver lavet en dramaturgisk ramme, som alle så spiller med på i løbet af ugen. Man går i det tøj man har syet – bruger de redskaber man har lavet – udsmykker sig til den store festaften med de smykker, man selv har lavet – spiser den mad, man har været med til at tilberede (ofte over bål).

(Som eks. – se vedlagte forældrebrev om ”Vikingetiden”)

Det kan være svært at nå rundt om alle historiske perioder hver år, men vi forsøger at tænke i hele skoleforløb, så vi sikrer os en bred dækning af forskellige perioder.

2. Omverdenstema

Hvert år i februar har vi i en 3 ugers periode et ”Omverdenstema”, hvor alle skolens elever er en uge ude på arbejdspladser i den virkelige verden. Som optakt til selve besøg i omverdenen arbejdes der på skolen med forskellige historiske / samfundsfaglige emner:

Lokalsamfundets historie og fremtid. – ”Den kommune du bor I”

Danmark og ”Danmarks grundlov”.

Danske arbejdspladser og deres historie.

Demokrati i for–,  nu- og fremtid.

EU.

3. Lejrture

Det er en del af Friskolens pædagogiske målsætning, at børn lærer meget igennem egne oplevelser. Derfor er alle skolens elever på lejr en gang om året af en uges varighed.

Lejrturene planlægges ofte ud fra en historisk eller naturfaglig vinkel.

I denne sammenhæng med historiske briller kan oplyses at  vore afgangselever igennem deres skoletid har været på følgende ture med et konkret historisk indhold:

 1. ”Ertebølle” lejr i Krabbesholm i Nord/Vestjylland.

 2. Helgenæs – Om ”General Rye”.

 3. Sønderborg – Dybbøl og krigen i 1864.

 4. Hvide Sande – Besættelsen / Anden Verdenskrig/Bunkere m.m.

 5. Sverige - Nordisk historie/Svenskerkrige/Kalmarunionen m.m.

 6. Spanien – 2 ugers dannelsesrejse til Cadiz.Spansk – Europæisk historie

 

4. Fællessamlinger

Vi afslutter hver uge med en fællessamling for hele skolen. Indholdet planlægges af lærerne, og er naturligvis forskelligt fra uge til uge.

Ofte tages der konkrete emner op i forbindelse med de sange, der synges, hvilket igen giver anledning til fortællinger og beretninger om forskellige historiske forløb. (”Jens Vejmand” – de fattiges kår ved århundredskiftet – socialdemokratiet –”Det haver så nyligen regnet” – ”En lærke lettet” m.fl.)

Der inviteres også folk fra lokalsamfundet til at komme og fortælle om gamle dage, eller spændende emner af historisk karakter.

5. Historie integreret i den daglige undervisning.

Som en naturlig del af undervisningen i andre fag, berøres ofte historiske emner i deres naturlige sammenhæng. Som det ses af vedlagte oversigt har Storgruppen (7.kl. – 9.kl.) i løbet af sidste skoleår berørt flere historiske begivenheder som et naturlig del at undervisningen i Dansk – Samfundsfag – Engelsk - Tysk.

…………………………………………………………………………………………….

Formål for faget historie

 

Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende.

Stk. 2. Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.

 

Afsluttende bemærkninger:

Udfra ovenstående formål for undervisningen i historie sammenholdt med den konkrete undervisning på Friskolen i Hinnerup, er det min overbevisning, at vi til fulde lever op til de krav, der stilles til historieundervisningen.

 

Beskrivelsen af praksis tænkes at være dækkende for de sidste 2 skoleår, idet vi i vores Storgruppe (7 – 9- kl.) arbejder og underviser meget aldersintegreret, hvilket betyder, at de sidste 2 års afgangselever stort set har været igennem det samme historiske pensum i deres skoletid.

Venligst

Kim Pedersen

Skoleleder