Påbegyndt November 2002
Redigeret november 2003
Ajourført august 2005
Opdateret januar 2014
 
Undervisningsmiljøvurdering for Friskolen i Hinnerup. (U.M.V)
 
 
Formål:
Denne skriftlige undervisningsmiljøvurdering (UMV) søger i sin udformning og indhold at overholde og tilfredsstille de lovmæssige krav, der gælder i henhold til udarbejdelse af en skriftlig undervisningsmiljøvurdering på skolen.
Overordnet har formålet på Friskolen i Hinnerup altid været at samskabe en tryg, sikker og udviklende arbejdsplads for alle elever og medarbejdere, under hensyntagen til både det æstetiske, det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.
 
Udgangspunkt:
Friskolen i Hinnerup er en arbejdsplads for børn og voksne, hvor det fornemste mål er,
at alle trives bedst muligt, og at alle børn - deres forældre og ansatte føler de har direkte indflydelse og medbestemmelse over dagligdagen og livet på skolen i det hele taget.
Alle elever og medarbejdere skal derfor med udgangspunkt i menneskelig ligeværd føle sig som en værdsat og vigtig del af helheden.
Igennem gensidig respekt og tillid, skal der til stadighed arbejdes for åbenhed og
fælles ansvar for, at skolen som arbejdsplads udvikles efter fælles trufne beslutninger i bestræbelserne på at skabe et godt og sundt undervisningsmiljø for både børn og voksne.
 
Pr. 1. januar 2014 er der følgende på skolen:
                      *           144 elever
                      *             14 lærere, incl. leder og souschef
                      *               1 køkkenpædagog
                      *               1 sekretær
                      *               1 børnepasser
                      *               1 rengøringsassistent
                      *               1 køkkenhjælp i flexjobordning
 
 
Herudover fungerer nogle af de ældste elever som lønnede børnepassermedhjælpere.
 
 
Eksisterende forhold til udvikling af undervisningsmiljøet:
 
Det fysiske og det æstetiske undervisningsmiljø:
Friskolen i Hinnerup praktiserer en aldersintegreret undervisning med eleverne opdelt på følgende alderstrin:
Lillegruppen:                                        Bh.kl.  - 2.kl.                          - 40 elever    Se plan over skolen
Mellemgruppen:                                      3.kl. -  5.kl.                         - 48 elever    Se plan over skolen
Storgruppen:                                          6.kl. -  7.kl.                         - 30 elever    Se plan over skolen
Udskolingsgruppen:                                 8.kl. -  9.kl.                         - 26 elever    Se plan over skolen
 
Om undervisningslokalerne:
Hvert lag bor i deres egen afdeling med 2-3 seperate undervisningrum.
De 4 afdelinger er bundet sammen af en "Mellembygning", som i det daglige fungerer som fællesrum - opholdsrum – læserum.
Af hensyn til elevernes aktive medvirken til rummenes indretning, starter hvert skoleår med, at de enkelte rum indrettes i fællesskab af lærere og elever.
På baggrund af elevklager om dårlig akustik i "Mellemgrupperummene" er der i 2004 sat lyddæmpende akustikplader op, ligesom der i 2005 er sat nye døre i helle Mellemgruppen.
I februar 2014 ny indrettes/udvides de 3 mellemgrupperum, idet et nyt køkken er bygget andetsteds på skolen.
Elevernes udtalelser tages altid meget alvorlig, og der gives som regel grønt lys til, at de selv kan ændre på forhold til forbedring af de fysiske og æstetiske undervisningsmiljø.
I forbindelse med etableringen af hallen, er der foruden den lyse hal, der giver optimale betingelser for fysisk udfoldelse, etableret 2 store lyse undervisningslokaler.
 
Hussyn:
En af skolens nedsat arbejdsgruppe med forældre, foretager 2 gange årligt "hussyn",
hvor hvert enkelt undervisningslokale gennemgåes med henblik på at skabe sunde, lyse og fungerende undervisningslokaler.
Resultaterne af disse hussyn tages løbende op i henholdsvis bestyrelsen og lærergruppen, med henblik på at optimere de fysiske rammer på skolen.
 
Det æstetiske undervisningsmiljø:
For at skabe en fællesfornemmelse og fælles ansvar for skolens fysiske udformning, var der i foråret 2002 et stort udsmykningstema, hvor elever og lærere udsmykkede skolen efter fælles trufne aftaler. I forbindelse med nybygningen af  bl.a. musik- og sciencelokalerne i 2011, havde vi i efteråret 2011/ forår 2012 igen fokus på æstetikdelen med et stort udsmykningstema (inde- og udemiljøer)
Eleverne har dagligt ansvarsområder, således at hver elev er med til at holde orden og føler det er deres skole og deres ansvar at holde den pæn, og udvise ansvarlighed for skolens orden og udseende.
Af samme grund er der ingen låste døre på Friskolen i Hinnerup i skoletiden.
Børnene skal frit kunne bruge skolen og dens faciliteter under ansvar.
 
Herudover er der pr. 1.8.05 nedsat elevgrupper på tværs af klasserne, der sammen med en lærer ca. en gang i kvartalet udfører en mere gennemgribende rengøring og oprydning af følgende områder på skolen:
* Musiklokalet  *  Formning * Idrætsdepoter * Håndarbejde * Laden/Træværksted
* Mødestedet * Lærerværelset * Salen * Science (Se bilag)
 
Det psykiske undervisningsmiljø:
Den enkelte elevs tryghed, trivsel og glæde for at gå i skolen har altid første prioritet.
Trives man ikke kan man ikke lære noget.
Derfor bliver der fra lærernes side gjort utrolig meget for at skabe et godt og udviklende undervisningsmiljø, således at hver enkelt elev føler sig afholdt og som en vigtig brik af helheden:
* Jævnlige snakke i de enkelte grupper om, hvordan hver enkelt elev trives.
* Elev - forældre- lærersamtaler 2 gange om året.
* Opfordring til forældre om at tage kontakt til læreren, hvis der er behov for det.
* Indbyrdes relationer og ansvar for hinanden tages alvorligt af lærerne
* For at styrke sammenholdet er der lejrture for alle elever/grupper hvert år
* Pigesnakke om deres indbyrdes forhold
* Drengesnakke om konflikter og konfliktløsning 
* Tæt samarbejde mellem skole hjem, så evt. misstemninger kan ryddes af vejen inden de når at vokse sig for store.
* Ved at arbejde aldersintegreret med børnene opøves de større til at tage sig af og forstå de mindre
* Der bruges tid på lærermøder til at snakke om enkelte børn, der af den ene eller anden grund er nede
 
Dagbog som temperaturmåler
Som et gennemgående led i undervisningen igennem hele skolelivet, har hver enkelt elev en dagbog, hvori der skrives hver dag. Lærerne læser jævnligt i disse, og kan herigennem fornemme elevens generelle trivselstilstand, og kan reagere hvis der er brug for det.
Der arbejdes i det hele taget med udgangspunkt i det enkelte barns evner og parathed, hvilket i sig selv er motiverende, og samtidig foregribes følelser af utilstrækkelighed og mindreværd.
 
Ordentlig mad skaber velvære:
Som et led i den pædagogiske hverdag, laves der dagligt mad på skolen hver dag til alle.
Børnene er på skift med i madlavningen, og der åbnes herved op for gode snakke om mad, kost og bordskik i de enkelte spisegrupper.
I februar 2014 er det nye køkken færdig. Det nye køkken er indrettet med velegnede børnearbejdssteder (bl.a. med hæve/sænke borde m.m.) og et tilstødende undervisnings-/møde-/planlægningslokale.
 
Fælles afslutning på ugen:
For at skabe størst mulig samhørighed blandt eleverne, samles hele skolen fredag kl. 12.00 til fællessamling, hvor der synges og fortælles, og hvor de enkelte grupper kan optræde for hinanden.
 
Videre plan for kortlægning og videreudvikling af undervisningsmiljøet:
* Opretholde den store åbenhed der er på skolen fra eleverne til lærere, så demokrati og handling kommer til at hænge sammen og er ægte, og ikke kun forbeholdt udvalgte i elevråd.
* Opretholde det store forældreengagement i skolens udvikling, så de fysiske rammer også afspejler forældrenes opfattelse af et godt undervisningsmiljø på deres børns vegne
* Fastholde og levendegøre ordlyden fra skolens pædagogiske målsætning om at
   "skolen skal udvikle og forandre sig, ud fra de erfaringer børn, forældre og lærere i fællesskab indhøster".
* I december 2013 har vi som følge af snakke i familiegrupperne sat fokus på regler og fællesaftaler. På Friskolen i Hinnerup vil vi gerne undgå ”regler” og hellere sætte fokus på fælles ”aftaler”, som er lavet af børn og voksne i fællesskab. Børn og voksne skal gerne føle et medejerskab af aftalte beslutninger, så ”regler” ikke bare er noget de voksne/eller andre har vedtaget. Vi har haft/har gang i en proces med bl.a. snakke i store og små grupper. En tovholdergruppe er nedsat, hvor også børnerepræsentanter inddrages.
 
Oprindelig UMV redigeret
Norring Januar 2014
 
 
                      Repr. for ledelsen                                                                                Repr. for sikkerhedsgruppen
 
 
                      Kim Pedersen                                                                                        Søren Gotthelf
                      Skoleleder                                                                                            Sikkerhedsrepræsentant